Presentatie op de 6de kennisdag Waterkeringen 2009 – door: Henk van Hemert – titel: Niet Waterkerende Objecten – NWO

Een belangrijk onderwerp, ook complex en soms een belangrijke oorzaak van maatschappelijke weerstand tegen een dijk- of kadeverbetering, vanwege de consequenties van zo’n verbetering voor aanwezige NWO.

Tijdens de workshop wordt ingegaan op de verschillende aspecten van NWO in relatie tot de veiligheid van waterkeringen, te weten het ontwerp (eisen aan NWO vanuit het oogpunt van de waterkering), de toets op veiligheid en bij kadeverbetering (omgang met bestaande NWO).

Thans is alleen een eenvoudige beoordeling van NWO mogelijk op basis van bijvoorbeeld een theoretisch profiel of beoordelings-profiel. Dit maakt het oordeel betrekkelijk zwart-wit: het NWO wordt goedgekeurd of afgekeurd (met andere woorden: het NWO mag blijven of moet worden verwijderd). Het streven is naar nuancering op dit vlak. De uitvoering van het onderzoek hiernaar is gekoppeld aan de uitwerking voor primaire waterkeringen binnen het programma Sterkte Belasting Waterkeringen.

Ten aanzien van de beoordeling van NWO zullen 3 situaties onderscheiden worden met, wat voor zichzelf spreekt, steeds strengere eisen:
• beoordeling van bestaande NWO in het kader van dijkverbetering;
• beoordeling van bestaande NWO in het kader van de veiligheidstoets;
beoordeling van de aanleg van nieuwe NWO.

Programma KD2009
Vandaag vindt in het kader van het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) de 6de Kennisdag Waterkeringen plaats in Burgers Zoo te Arnhem. Een bijzondere locatie, een nieuwe omgeving, stimulerend voor het werken aan nieuwe, praktisch ingestoken pilotprojecten.
Dit jaar werken we aan de start en realisatie van pilot projecten. Hierbij is de betrokkenheid van beheerders, kennisinstellingen en bedrijven van groot belang. Het platform dat de kennisdag biedt voorziet in deze behoefte.
Beheer in de praktijk staat als thema in 2009 centraal: procesmatige en technisch inhoudelijke uitdagingen in concrete projecten. Met het jaar 2009 is ook het vervolg op het programma Professionalisering Inspecties Waterkeringen van start gegaan: PIW.
PIW richt zich op het toepassen van de in VIW-1 ontwikkelde kennis in de praktijk, zoals die in de STOWA publicaties is vastgelegd. Pilots staan hierbij centraal. Deze pilots kunnen zich richten op de organisatorische en procesmatige inpassing van inspecties van waterkeringen, maar ook op bruikbare technieken en hulpmiddelen. De inhoud en oriëntatie van de pilots worden in nauw overleg met de waterkeringenbeheerders vastgesteld. Vandaag, op de 6de Kennisdag Waterkeringen staan deze pilots centraal. Het verslag van deze dag vindt u op: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp?page=123

Professionalisering Inspectie Waterkeringen
Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) is in 2009 opgestart en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. De nadruk ligt op het verbeteren van inspecties in de beheerpraktijk aan de hand van een aantal pilots. Daarnaast levert het programma PIW een bijdrage aan innovaties, zoals het registratie-instrument Digispectie en de LiveDijkprojecten. Daarbij wordt gestreefd naar een sterkere koppeling met andere beheerprocessen zoals de toetsing en de programmering verbeterwerken. Meer informatie op de website van het programma: http://www.inspectiewaterkeringen.nl.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video