Presentatie op de 6de Kennisdag Waterkeringen 2009 – door: Hank van ‘t Land – titel: de langdurig digitaal gemonitoorde dijk

Waterschap Noorderzijlvest en Stichting IJkdijk lanceren op de kennisdag samen met andere Noordelijke partners en in nauwe samenwerking met Verbertering Inspecties 2 van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst de Livedijk. De Livedijk bestaat uit een met sensortechnologie uit te rusten, daadwerkelijk in beheer zijnde dijk bij Waterschap Noorderzijlvest. De vrijkomende gegevens, zo is het plan, worden met behulp van de supercomputers aan de RUG/Astron Lofar in Groningen real time verwerkt tot actuele sterkte informatie van de dijk. Het project is een direct gevolg van het macrostabiliteitsexperiment van Stichting IJkdijk en partners. De Livedijk staat op de planning om in 2009 gerealiseerd te worden: installatie sensoren, start metingen en interpretatie met prognose van de sterkte van de kering, etc. Het project zal meerdere jaren doorloopt tijd hebben en zich focussen op een aantal centrale vragen. Deze vragen betreffen onder andere:
• Hoe wordt de dijk uitgerust met sensoren?
• Wat voor invloed heeft het installeren van de sensoren op de waterstaatkundige toestand van de kering?
• Hoe wordt de ingewonnen informatie vertaald binnen het waterschap richting beheer, management en bestuur?
Livedijk levert als eerste langdurig (mede) digitaal beheerde dijk een schat aan ervaring op waarvan we u reeds aan het eind van de planvorming deelgenoot willen maken. Uw inbreng en reactie wordt gevraagd op het gevormde projectplan.

Programma KD2009
Vandaag vindt in het kader van het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) de 6de Kennisdag Waterkeringen plaats in Burgers Zoo te Arnhem. Een bijzondere locatie, een nieuwe omgeving, stimulerend voor het werken aan nieuwe, praktisch ingestoken pilotprojecten.
Dit jaar werken we aan de start en realisatie van pilot projecten. Hierbij is de betrokkenheid van beheerders, kennisinstellingen en bedrijven van groot belang. Het platform dat de kennisdag biedt voorziet in deze behoefte.
Beheer in de praktijk staat als thema in 2009 centraal: procesmatige en technisch inhoudelijke uitdagingen in concrete projecten. Met het jaar 2009 is ook het vervolg op het programma Professionalisering Inspecties Waterkeringen van start gegaan: PIW.
PIW richt zich op het toepassen van de in VIW-1 ontwikkelde kennis in de praktijk, zoals die in de STOWA publicaties is vastgelegd. Pilots staan hierbij centraal. Deze pilots kunnen zich richten op de organisatorische en procesmatige inpassing van inspecties van waterkeringen, maar ook op bruikbare technieken en hulpmiddelen. De inhoud en oriëntatie van de pilots worden in nauw overleg met de waterkeringenbeheerders vastgesteld. Vandaag, op de 6de Kennisdag Waterkeringen staan deze pilots centraal. Het verslag van deze dag vindt u op: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp?page=123

Professionalisering Inspectie Waterkeringen
Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) is in 2009 opgestart en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. De nadruk ligt op het verbeteren van inspecties in de beheerpraktijk aan de hand van een aantal pilots. Daarnaast levert het programma PIW een bijdrage aan innovaties, zoals het registratie-instrument Digispectie en de LiveDijkprojecten. Daarbij wordt gestreefd naar een sterkere koppeling met andere beheerprocessen zoals de toetsing en de programmering verbeterwerken. Meer informatie op de website van het programma: http://www.inspectiewaterkeringen.nl.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video