Presentatie op de 7de Kennisdag Waterkeringen 2010 – door: Huub de Bruin – titel: IJkdijk: resultaten van het piping experiment; bruikbaarheid voor de beheerder

Een veelvoorkomend probleem bij waterkeringen in Nederland is het faalmechanisme piping. Hoe kan je als beheerder omgaan met het risico op dit faalmechanisme? Afgelopen jaar heeft het IJkdijk Piping experiment en het SBW onderzoek naar piping plaatsgevonden. Doel van SBW is meer inzicht te krijgen in de belasting op en de sterkte van waterkeringen, en zo de rekenregels en –modellen waarmee de toetsing wordt uitgevoerd, te verbeteren.

Er is een grote stap gemaakt in kennis over het faalmechanisme en methoden voor detectie. Denkt u mee over hoe deze kennis in de praktijk kan worden gebruikt om risico’s beter te beheersen?

Programma KD2010
Vandaag vindt in het kader van het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen de zevende kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats in Burgers Zoo te Arnhem.

Vorig jaar is de stap gemaakt naar het toepassen van de in het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) ontwikkelde kennis. Op de vorige kennisdag zijn een aantal pilot projecten gelanceerd waarin deze kennis in de praktijk wordt gebracht. De pilots richten zich op de organisatorische en procesmatige inpassing van inspecties van waterkeringen, en daarnaast ook op bruikbare technieken en hulpmiddelen. Tijdens deze kennisdag worden de ervaringen die in de pilots zijn opgedaan teruggekoppeld. Daarnaast worden de nieuwe activiteiten en pilots gedefinieerd. Hierbij is de betrokkenheid van bedrijven, beheerders en kennisinstellingen van groot belang. Het platform dat de kennisdag biedt voorziet in het contact tussen de verschillende beheerders, bedrijven en kennisinstellingen. Tijdens deze kennisdag heeft het thema kust een bijzondere plaats. Op verschillende manieren komt de inspectie van waterkeringen in kustregio’s naar voren. Het verslag van deze dag vindt u op: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp?page=310

Professionalisering Inspectie Waterkeringen
Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) is in 2009 opgestart en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. De nadruk ligt op het verbeteren van inspecties in de beheerpraktijk aan de hand van een aantal pilots. Daarnaast levert het programma PIW een bijdrage aan innovaties, zoals het registratie-instrument Digispectie en de LiveDijkprojecten. Daarbij wordt gestreefd naar een sterkere koppeling met andere beheerprocessen zoals de toetsing en de programmering verbeterwerken. Meer informatie op de website van het programma: http://www.inspectiewaterkeringen.nl.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video