Presentatie op de 8ste Kennisdag Waterkeringen 2011 – door: DDSC – titel: Dijk Data Service Centrum
Dijk Data Service Centrum: de realisatie – Dhr. Nico Pals, Stichting IJkdijk/TNO – Dhr. Errit Bekkering, Stichting IJkdijk/NV NOM

Er is een toenemend aantal dijken online en hiermee is er de vraag ontstaan om de informatiestromen die daar uitkomen te ontsluiten, te analyseren, op te slaan en de resultaten daarvan te delen. Het te ontwikkelen service centrum gaat informatie diensten leveren aan dijkbeheerders. Het gaat daarbij vooral om het uitwisselen van leerervaringen, doen van analyses en informatie over dijksterkte. Maar bijvoorbeeld ook om het eenvoudiger verwerken van gegevens voor de toetsing. Daarbij wordt naast informatie uit sensoren in dijken gebruik gemaakt van bestaande informatie in andere systemen. Het Dijk Data Service Centrum (DDSC) zal aansluiten op bestaande systemen en ook informatie moeten kunnen gebruiken die in bestaande systemen is opgeslagen. Betrouwbaarheid, veiligheid, schaalbaarheid en toegankelijkheid zijn kernbegrippen. De ontwikkeling van een het DDSC wordt ondersteund door STOWA, het Waterschapshuis en een aantal waterschappen. Op dit moment loopt in samenwerking met de Stichting Flood Control 2015 een vooronderzoek, dat in juni wordt afgerond. Voor het ontwikkelen van een dergelijke service is veel input nodig vanuit de beheerpraktijk. Vandaar dat deze workshop wordt benut om een deel van die input te verzamelen.

Na een korte inleiding zal in groepen worden gesproken over vragen als: “Waarom moeten we dit vooral niet doen, of juist wel…? Welke functionaliteiten zijn er nodig? Welke randvoorwaarden gelden er bij het delen van mijn data / informatie met andere waterschappen? Wat betekent dit nu concreet voor mijn beheerpraktijk?” In deze workshop kunt u helpen de toekomst vorm te geven…..

Programma KD2011
Vandaag vindt in het kader van het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen de achtste Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats in Burgers Zoo te Arnhem.

Dit jaar zal de Kennisdag in het teken staan van het thema “crisis en doelmatigheid van waterbeheer”. Met dit thema zal zowel aandacht worden gegeven aan de vraag aan meer doelmatigheid van het beheer die mede door de economische crisis is ontstaan, als aan de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de aanpak van calamiteiten. De vraag hoe meer te doen met minder en het benutten van de kansen van de crisis loopt als een rode draad door het programma van de kennisdag. Enkele vragen waarop wordt ingegaan zijn:

– Doelmatigheid van beheer: de druk om taken uit te besteden wordt nog sterker in tijden dat budgetten onder druk staan. Hoe waarborg je de kwaliteit van werk in deze tijd? Hoe ver kun je gaan met het uitbesteden van dijkbeheer?
– Hoe wordt het veiligheidsdenken beïnvloed door een (dreigende) calamiteit enerzijds en de druk op de begroting anderzijds?
– Bij de derde toetsing op veiligheid zal een deel van de keringen worden afgekeurd en moeten plannen worden gemaakt voor verbeteringen. Het traject om
dijkverbeteringen uit te voeren kost veel tijd. Hoe ga je in de tussentijd om met het beheer van de kering en het beheersen van risico’s? Het verslag van deze dag vindt u op: http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content.asp?page=318

Professionalisering Inspectie Waterkeringen
Het programma Professionalisering Inspectie Waterkeringen (PIW) is in 2009 opgestart en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. De nadruk ligt op het verbeteren van inspecties in de beheerpraktijk aan de hand van een aantal pilots. Daarnaast levert het programma PIW een bijdrage aan innovaties, zoals het registratie-instrument Digispectie en de LiveDijkprojecten. Daarbij wordt gestreefd naar een sterkere koppeling met andere beheerprocessen zoals de toetsing en de programmering verbeterwerken. Meer informatie op de website van het programma: http://www.inspectiewaterkeringen.nl.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video