Presentaties van WOENSDAG 5 oktober 2011 – STAND VAN ZAKEN WATERWET / DELTAWET
Bijeenkomst bij de Unie van Waterschappen (UVW) georganiseerd door KIVI/NIRIA afdeling Landgebruik en Watermanagement ism MOVARES en H2Video.nl

Onderwerp: Waterwet – Deltawet – Hoogwaterbeschermingsprogramma – Raamwet omgevingsrecht. Zie de complete playlist hier.

VERSLAG – VIDEOLINKS

INLEIDING
Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Dat is het doel van de Deltawet die op 28 juni 2011 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De Deltawet vormt de wettelijke basis voor het Deltafonds waarmee de zoetwatervoorziening en hoogwaterbescherming van de toekomst gefinancierd kunnen worden. Ook markeert de wet de rol van de Deltacommissaris. Die moet ervoor zorgen dat er elk jaar een Deltaprogramma wordt opgesteld en dat er over de voortgang wordt gerapporteerd.  Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) ’’Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn zaken van wezenlijk belang voor Nederland. Zij vragen een lange-termijn aanpak. De Deltawet garandeert dit.’’

De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem gedaald en het is warmer geworden. Dat zet door, blijkt uit de cijfers van het KNMI. Hevigere weersomstandigheden, zoals meer regen en periodes van droogte, zijn zaken om rekening mee te houden. Het Deltaprogramma is er om de huidige veiligheid op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat ons land is voorbereid op de toekomst. En om daarbij de juiste maatregelen te nemen voor een veilig en aantrekkelijk Nederland met voldoende zoetwater. In het Deltaprogramma werken het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit gebeurt onder regie van de Deltacommissaris. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is de coördinerend bewindspersoon voor het Deltaprogramma.

Naast de lopende programma’s, zoals Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, Zwakke Schakels Kust en Hoogwaterbeschermingsprogramma, staan in het Deltaprogramma vijf deltabeslissingen centraal. Voor 2015 worden die voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over de normen van onze belangrijkste dijken en andere waterkeringen en de strategieën voor onze waterveiligheid, over de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater, over het peil van het IJsselmeer, over de manier waarop het Rijnmond- en Drechtstedengebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten en over hoe bij de bouwen van buurten en wijken rekening kan worden gehouden met water.

Het Deltafonds is bedoeld voor uitgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In de Deltawet is geregeld dat tot 2020 de gelden uit het Infrastructuurfonds die al voor dit doel gereserveerd waren, worden overgeheveld naar het Deltafonds. Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord afgesproken dat vanaf 2020 tenminste jaarlijks 1 miljard euro beschikbaar komt voor het Deltafonds.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video