Jan Noort (STOWA) en Onno van Logchem (Rijnland): DAM, implementatie ten behoeve van legger.
Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen, 20 juni 2013.

Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 – opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni 2013.

Samenvatting: Met de oplevering van DAM 1.0 is voor de waterbeheerders een hulpmiddel beschikbaar gekomen, die ondersteuning kan bieden bij vraagstukken, waar de sterkte van een waterkering een rol speelt. Met behulp van DAM is het mogelijk om geautomatiseerd meerdere berekeningen in één keer uit te laten voeren. Zoals bij het toetsen van keringen, bij dreigende calamiteiten en bij beleids- en beheersvraagstukken. Bij de ontwikkeling van DAM is de functionaliteit al in een vroeg stadium getoetst aan de weerbarstige praktijk. Daardoor is bij een aantal waterschappen de ontwikkelversie van DAM al in gebruik genomen. Diverse waterschappen gebruiken DAM bij de toetsing van hun regionale keringen en ook wordt DAM al ingezet bij de vaststelling van de legger.
Bij het hoogheemraadschap van Rijnland wordt de legger gemaakt met DAM. In 2011 was al een geotechnisch verantwoorde legger opgesteld, maar vanwege de robuuste afmetingen hiervan leverde dit in de praktijk nogal wat onduidelijkheid op bij het verlenen van vergunningen. Ook was het op basis van deze legger niet makkelijk om verantwoordelijkheden af te bakenen tussen waterschap (dijkbeheerder), gemeentes (wegbeheerder) en provincie (vaarwegbeheerder). Nu is er naar gestreefd om een legger te maken die zo goed mogelijk aansluit op wat praktisch minimaal benodigd is om de waterkerende functie te waarborgen voor nu en in de toekomst. Deze legger berust op stabiliteitsberekeningen uitgaande van lokale ondergrondgegevens zoals die in de toetsing zijn verzameld. Het maken van deze stabiliteitsberekeningen en verwerken naar tekening zou op de traditionele manier een tijdrovend en kostbaar proces zijn geweest. Omdat Rijnland reeds betrokken was bij de ontwikkeling van de DAM software leek het logisch om dit tool te gebruiken om een legger mee te maken. In de praktijk leidt dit tot een efficiënt werkproces en goede samenwerking tussen Rijnland, Delfland, RoyalHaskoningDHV en Deltares. Daarnaast denkt Rijnland dat deze “digitale” legger een nuttig instrument kan zijn bij het toetsen van de niet-waterkerende objecten.

Meer informatie: http://www.stowa.nl

Category: KD Regionale WK

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video