Joost Schaminee (HHNK): Veenproef Markermeerdijk.
Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen, 20 juni 2013.

Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 – opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni 2013.

Samenvatting: Het Praktijkonderzoek Dijken op veen heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de sterkte van veen onder dijken. Daarnaast is veel duidelijk geworden over de toepasbaarheid voor dijken op een veen ondergrond van de thans voor primaire waterkeringen voorgeschreven rekenmodellen en de gebruikelijke geotechnische grondonderzoeksmethoden. Het praktijkonderzoek levert nieuwe inzichten op die van grote invloed kunnen zijn op dijken op een veenondergrond. In de presentatie wordt ingegaan op het uitgevoerde praktijkonderzoek en de resultaten van het onderzoek. Daarnaast wordt een doorkijkje gegeven naar het inmiddels gestarte project om de resultaten binnen afzienbare tijd daadwerkelijk toepasbaar te maken.

Meer informatie: http://www.stowa.nl

Category: KD Regionale WK

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video