Nieuwe normen Deltaprogramma

Overstromingsrisico’s worden het uitgangspunt van de nieuwe normen voor waterveiligheid. Kern van het beleid is daarbij het product van kansen x gevolgen. Een verdere verfijning bij deze aanpak is dat de gevolgen van een eventueel bezwijken van een dijk wordt verdisconteerd in de hoogte van de norm. Veel economische schade en een dicht bevolkt gebied levert dan een strengere norm op. Het leidt er volgens Bert Naarding van het Deltaprogramma toe dat risico’s voor alle inwoners van Nederland gelijk worden verdeeld. Er is nu berekend dat het grootste verschil tussen oude en nieuwe normen zal gelden voor het rivierengebied; hier zal de komende jaren veel geïnvesteerd moeten worden om de waterveiligheid te vergroten. In 2017 zullen de nieuwe normen van kracht worden. De Deltacommissie schrijft met deze operatie volgens Naarding wel geschiedenis: voor het eerst in onze waterstaatsgeschiedenis was er geen ramp nodig om tot nieuwe normen te komen.

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video