Op donderdag 23 april organiseerden STOWA en Rijkswaterstaat in samenwerking met Vlaamse counterparts in België een excursie naar de Kalkense Meersen in Vlaanderen. Dit is een cluster van getijdengebieden langs de Schelde die recentelijk zijn heringericht op basis van het SigmaPlan. In dit Vlaamse Deltaplan – de S staat voor Schelde – worden waterveiligheid, natuur en recreatief gebruik in combinatie met elkaar gerealiseerd.

Tijdens de dag zien we praktijkvoorbeelden van een gecontroleerd en gereduceerd getij bij gebiedsinrichting, een drijvende waterkering, een ingerichte ‘atolzone’, ontpoldering, wetlands en getijdennatuur. De excursie is deskundig begeleid door vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid (afdeling Waterwegen en Zeekanalen), het Agentschap Bos en Natuur en het Waterloopkundig Laboratorium. Er is volop ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met uw Vlaamse collega’s.

Het heringerichte Cluster Kalkense Meersen in Vlaanderen illustreert hoe waterveiligheid hand in hand kan gaan met natuurontwikkeling en recreatie. De Vlamingen laten daarbij zien hoe nauwe samenwerking leidt tot unieke projecten en hoe de interactie met gemeenten en omwonenden leidt tot draagvlak voor, en betrokkenheid bij deze projecten. De excursie levert handvatten voor een samenwerkingsgerichte aanpak.

Meer informatie België: http://www.sigmaplan.be

Meer informatie Nederland: http://www.stowa.nl en http://www.inspectiewaterkeringen.nl

Category: WaterTV

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video